L’ADMINISTRACIÓ DE COMUNITATS DE PROPIETARIS

La figura de l’Administrador de Finques és indispensable per al bon funcionament i la gestió dels immobles, i encara més en les Comunitats de Propietaris i les relacions entre veïns.


A TORRENT API li oferim:

EXPERIÈNCIA i PROFESSIONALITAT

Les nostres dades ens avalen:

 • + de 50 anys en l’Administració de Comunitats de Propietaris.
 • + de 100 comunitats gestionades amb eficàcia i transparència.
 • + de 5.000 copropietaris.
 • 4 oficines per estar presencialment aprop de les comunitats que administrem.

EQUIP HUMA

Som un equip de professionals -Administradors de Finques Col·legiats- experts en l’Administració de Comunitats que ens dediquem exclusivament a aquesta tasca.

El nostre equip d’administracio de Comunitats el composem 8 persones. Dos administradors de finques, quatre persones dedicades a tasques administratives i una persona que fa el seguiment directe de les feines, del manteniment i aten les reparacions i controls periòdics de les Comunitats.


QUINS SON ELS NOSTRES SERVEIS D’ADMINISTRACIÓ DE COMUNITATS DE PROPIETARIS:

Funcions de Secretari-Administrador i gestions administratives:

 • Constitució de la Comunitat de Propietaris.
 • Redacció de les Actes amb els acords que es prenguin i distribució de les Actes als copropietaris de la finca.
 • Custodia de tota la documentació de la Comunitat.
 • Certificacions que es requereixin.
 • Mantenir la documentació de la Comunitat adaptada a la Legislació vigent.

Gestió Econòmica:

 • Liquidació Anual de Comptes, agrupat per naturalesa i distribuït per coeficients amb els seus corresponents saldos per apartats al final de l’exercici.
 • Càlcul del Pressupost Anual de Despeses i la seva consegüent repercussió en la nova emissió de rebuts.
 • Seguiment durant l’exercici dels propietaris que es retarden en el pagament de les seves quotes.
 • Gestió de la reclamació d’impagats via judicial, de quotes vençudes amb l’advocat de la Comunitat.
 • Emissió de rebuts bancaris.
 • Gestió de cobrament dels rebuts de provisió de fons de quotes ordinàries i extraordinàries.
 • Pagament de les obligacions econòmiques de la Comunitat.
 • Informes periòdics dels ingressos, despeses i devolucions.
 • Comptabilitat de la Comunitat, control de pagaments i cobraments.

Manteniment de l’Edifici:

 • Vetllar pel bon funcionament de tots els serveis i instal·lacions de la Comunitat.
 • Atendre les reparacions i avaries com fuites d’aigua, embossos, sinistres, etc.
 • Solució de les incidències, reparacions, anomalies en col·laboració amb les empreses col·laboradores, comprovant la correcta conclusió dels seus treballs.
 • Decidir l'execució de les obres de conservació i reparació de caràcter urgent, de la qual cosa ha de donar compte immediatament a la presidència.
 • Control periòdic de l’estat de la finca i manteniment bàsic.
 • Relació amb industrials / proveïdors de la finca.
 • Sol·licitud de pressupostos per les feines que s’hagin de realitzar a la Comunitat.

Informació:

 • Novetats Jurídiques que afectin a la Comunitat de Propietaris.
 • Novetats i/o informacions fiscals.

GARANTIA I RESPONSABILITAT

Som membres del Col·legi d’Administradors de Finques de Girona, i del Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària, els quals garanteixen la nostra actuació professional amb una pòlissa de Responsabilitat Civil.

Estem inscrits al Registre d’Agents Immobiliaris de Catalunya amb el numero 2.157.


ESTEM A LA SEVA DISPOSICIO. POT DEMANAR-NOS UN PRESSUPOST ADAPTAT A LES SEVES NECESSITATS.

Enviï’ns un correu a: comunitats@torrent-api.com